Begeleiding in de school

De hulp die 12Fly biedt is voor een groot deel gericht op het onderwijs. Kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen, raken op school vaak in de problemen.  Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs zijn de problemen voor deze kinderen en jongeren groter geworden. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten.

Zij staan voor overvolle klassen, met meerdere niveaus en meer kinderen die extra zorg nodig hebben. De scholen hebben te weinig tijd om deze zorgkinderen preventief extra te begeleiden. Door frustratie en hoge werkdruk verlaten leerkrachten het onderwijs. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn de grote verliezers.

De gedragsspecialisten van 12Fly zijn allemaal afkomstig uit het onderwijs. Wij vinden preventie, het voorkomen van problemen van groot belang. Wij kunnen zowel de kinderen als de leerkrachten begeleiden en weer laten vliegen.

Arrangementen

Beeldcoaching

Thuiszitters

Vroeghulp

Arrangementen

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij schoolse- of sociale vaardigheden, krijgen scholen vanuit het samenwerkingsverband een arrangement. Deze arrangementen bestaan uit extra begeleiding van de kinderen die wordt gegeven door leerkrachten of onderwijsassistenten. Doordat veel scholen te maken hebben met een tekort aan leerkrachten kunnen de scholen die extra hulp soms niet bieden aan de kinderen die dat nodig hebben. De gedragsspecialisten van 12Fly verzorgen zowel de arrangementen voor het leren als voor gedrag op de scholen. Wij werken samen met de leerkracht en de intern begeleider van de school en niet te vergeten met de ouders.

^

Beeldcoaching

Niet alleen de kinderen staan onder druk, maar ook de leerkrachten. Zowel ervaren- als startende leerkrachten kunnen zo onder druk komen te staan, dat zij richting een  burn-out gaan of nog erger dat zij op een punt komen dat zij het onderwijs willen verlaten. Voor deze leerkrachten biedt 12Fly de praktische coachingsmethodiek van beeldcoaching aan.

De beeldcoach maakt tijdens een les een opname van de leerkracht en de interactie van de leerkracht met de groep en de kinderen onderling. Daarna analyseert en bespreekt de beeldcoach samen met de leerkracht korte beeldfragmenten die gemaakt zijn in de groep. In alle rust worden de beelden bekeken. Daarbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de leerkracht zelf, maar ook vanuit het perspectief van de leerlingen. Leidraad daarbij is steeds de hulpvraag van de leerkracht. Tijdens het gesprek na de les wil de beeldcoach niet confronterend werken, maar juist reflecterend en uiteindelijk professionaliserend.

Een beeldcoachtraject bestaat uit:

  • Intakegesprek tussen beeldcoach en leerkracht
  • Minimaal 3 filmopnames in de groep
  • Ca één week na de filmopnamen een nagesprek met de leerkracht
    (De leerkracht krijgt de beelden mee naar huis om deze voorafgaand aan het gesprek rustig te kunnen bestuderen)
  • Tijdens het derde nagesprek wordt het traject geëvalueerd en besproken of de leerkracht meer coaching nodig heeft.

Bij de start van het traject is het belangrijk dat de ouders op de hoogte gebracht worden dat er gefilmd gaat worden. Een voorbeeldbrief voor de ouders is bij 12Fly beschikbaar. De beeldcoach houdt rekening met de leerlingen in de groep die niet mogen worden gefilmd. De filmbeelden worden na het traject verwijderd.

^

Thuiszitters

Helaas zijn er kinderen en jongeren waar de problemen op school te zwaar voor worden. Zij komen thuis te zitten en volgen geen onderwijs meer. Deze kinderen willen net als andere kinderen wel graag naar school. De vraag is vaak hoe een kind weer terug te begeleiden naar school. 12Fly heeft zich gespecialiseerd in het terug begeleiden van kinderen en jongeren naar school. Wij doen dit altijd in overleg met het kind/ de jongere, ouders, leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen.

^

Vroeghulp

Jonge kinderen, ja zelfs baby’s, kunnen al gedrag laten zien waar we ons zorgen over maken. Denk maar aan de huilbaby of de boze peuter en kleuter. Het gedrag van een kind wordt bepaald door kindkenmerken, maar ook door opgedane ervaringen in de baarmoeder of tijdens de bevalling en door de omgeving waarin het kind leeft.

Stel dat de bevalling van een baby niet zo gemakkelijk gaat als gehoopt. Dit kan voor zowel de baby als de moeder een traumatische ervaring zijn. De baby slaapt goed, drinkt goed en is rustig. De moeder echter is overbezorgd, zij was immers bijna haar kind kwijt. Moeder heeft hier de angst om haar kind alsnog te verliezen aan over gehouden. De baby voelt de angst die moeder bij zich draagt en reageert door te gaan huilen of door boos te worden. Dit vergroot de angst van moeder weer. “Wat is er mis met mijn kind’? Moeder en kind komen in een cirkel naar beneden.

Andersom kan ook. De baby heeft grote stress ervaren tijdens de bevalling en doet niet anders dan huilen na de geboorte. Ouders proberen alles om hun kind stil te krijgen zonder resultaat. Dit is om wanhopig van te worden. Beide ouders raken gestrest en dit merkt de baby weer. De baby gaat nog meer huilen. Ook nu komen ouders en baby in een cirkel naar beneden.

Niet alleen een bevalling kan problemen veroorzaken bij een jong kind. Als de omgevingsfactoren niet aansluiten bij het jonge kind kunnen er problemen in de ontwikkeling ontstaan. Kinderen laten de problemen die zij ervaren zien door hun gedrag. Zij kunnen immers nog niet vertellen wat er aan de hand is.

Het heeft de voorkeur een begeleidingstraject op te zetten zodra de eerste problemen thuis, op de voorschoolse opvang of op school worden gesignaleerd. Het kind wordt niet los gezien van de omgeving. Voor de begeleiding van het jonge kind is het noodzakelijk dat de omgeving mee beweegt. Het traject dat 12Fly biedt, is gericht op het kind, de ouders en indien het kind al naar school gaat, ook de leerkracht/begeleiding. De omgeving waarin het kind zich begeeft is dusdanig belangrijk dat wij deze niet los kunnen koppelen bij de begeleiding van het kind.

^

Ik denk nog weleens terug aan het pesten, maar eigenlijk boeit het me niet meer zo.

Ik kan er nu zelfs gewoon over praten zonder dat ik ga huilen.