Voorkomen is beter dan genezen..

Het is een oud gezegde en de betekenis wordt direct duidelijk: het is beter om een probleem te voorkomen dan achteraf de brokstukken op te ruimen. Een voorbeeld: als je gaat barbecueën maak je het vuur aan met aanmaakblokjes en ga je niet met spiritus aan de slag. Veiligheid voor alles! Dus: een goede voorbereiding geeft goed resultaat en zorgt ervoor dat je tevreden bent.

In het onderwijs noemen we dat preventie. Dit houdt in dat een school alles in het werk stelt om een veilige omgeving te creëren voor iedereen die er mee te maken heeft: leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingen en ook ouders. Het gaat daarbij niet alleen om veiligheid in en om het gebouw zoals brandveiligheid, maar ook om het welbevinden van iedereen. Als je je veilig voelt, kom je tot ontwikkeling! 

In de school zorgen leerkrachten ervoor dat zij door observatie, interpretatie en handelen de leerling handelingsgericht kunnen begeleiden. Dat betekent dat zij goed naar de leerling kijken en luisteren, de resultaten van het werk goed in de gaten houden en hun aanpak aanpassen aan wat de leerling nodig heeft. Als het nodig is, wordt de ouder hierbij betrokken. Immers, ouders kennen hun kind het beste en kunnen de leerkracht aanvullende informatie over hun kind geven. Een leerkracht grijpt op tijd in als hij merkt dat een leerling een probleem ontwikkelt met bijvoorbeeld taal, rekenen of in het gedrag. Je wilt immers niet dat een leerling afglijdt en (ernstige) problemen krijgt of niet meer naar school wil?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het vroegtijdig signaleren van leer- en gedragsproblemen essentieel is. Hoe eerder je ontdekt dat er een probleem is, hoe sneller je kunt handelen en een kind kan helpen. Dit voorkomt juist probleemgedrag. Daarnaast bespaart het inzetten van preventie nogal wat geld! De overheid ziet aan de ene kant wel in dat preventie veel belangrijker is dan achteraf veel kosten moeten maken om de problemen op te lossen. Aan de andere kant hebben zij de laatste jaren forse bezuinigingen doorgevoerd in onderwijs en jeugdzorg. Dit gaat ten koste van de kinderen. Zo blijkt uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad dat de kosten voor jeugzorg enorm zijn gestegen en vrijwel alle vormen van speciaal onderwijs fors zijn gegroeid. Dit zijn kosten die gemaakt zijn, nadát er problemen zijn geconstateerd.

Door deze bezuinigingen met het invoeren van de Wet Passend Onderwijs en decentralisatie van de jeugdzorg zijn de problemen voor kinderen in het onderwijs groter geworden. De leerkrachten staan voor overvolle klassen, met meerdere niveaus en meer kinderen die exrta zorg nodig hebben. Er is geen geld en dus tijd om preventief met deze kinderen te werken. Voor een aantal kinderen is het belangrijk dat zij naar het speciaal onderwijs kunnen stromen. Helaas groeien de wachtlijsten waardoor er kinderen maanden moeten wachten op een plaatsing. Er functioneren momenteel kinderen onder hun cognitieve niveau, omdat er geen passend aanbod gegeven kan worden. Door frustratie en hoge werkdruk verlaten leerkrachten het onderwijs. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn de grote verliezers!

In de visie van 12Fly hebben alle kinderen recht op een mooie toekomst. In de praktijk merken wij echter dat steeds meer kinderen de dupe worden van bovenstaande problemen. Wij vinden preventie, het voorkómen van problemen, van groot belang! Met kind, ouders, onderwijs en jeugdzorg bieden wij die kinderen de kans om zich te ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. Wij noemen dit begeleiding op maat. Door samen met kind, ouders en onderwijs de oorzaak van het probleem te onderzoeken, een plan op te stellen en het met elkaar uit te voeren, willen wij het kind de kans geven om zich in goede balans te ontwikkelen. Voorkomen is immers beter dan genezen!!